Regionalna akcija za borbu protiv kriminala i korupcije u šumarstvo

[ad_1]

Na konferenciji „Regionalna akcija za borbu protiv kriminala i korupcije u šumarstvu“ koja je održana u Podgorici 26.novembra 2021. u organizaciji NVO Green home i CNVP kancelarije zaključeno je:

∙         Da je urgentno potrebna promjena strateškog pristupa u upravljanju šumama u Crnoj Gori. Iako je ovaj sektor godinama unazad prepoznat kao sektor koji obiluje problemima koji dovode do urušavanja šumskih ekosistema, do realizacije promjena u pristupu upravljanja šumama nije došlo. Kako su koncesioni ugovori koji su na snazi u svojoj konačnoj fazi realizacije, potrebno je što prije definisati funkcionalna strateška rješenja koja će omogućiti održivo upravljanje šumama i očuvanje ovih resursa u budućnosti. S tim u vezi, potrebne su i temeljne izmjene zakona koje uređuju ovu oblast kako bi se obezbijedile pravne pretpostavke za drugačiji strateški pristup.

∙         Da država mora da prepozna važnost prirodnih resursa i očuvanje prirode, među kojima i šuma u Crnoj Gori i da na adekvatan način kroz dovoljna budžetska izdvajanja obezbjedi održivo funkcionisanje u ovoj oblasti u kojoj fokus treba da bude stavljen na očuvanju i zaštiti. Zaštita prirode se ne smije posmatrati kao oblast za koju je potrebno izdvajanje velikih finansijskih sredstava za njeno očuvanje, već se pri donošenju odluka moraju u obzir uzeti ukupni benefiti koje kao država ostvarujemo kroz očuvane prirodne resurse.

∙         Da se mora u što kraćem roku riješiti pitanje preklapanja nadležnosti u upravljanju i gazdovanju između Uprave za šume i upravljača zaštićenim područjima, kao i lovištima u slučajevima kada dolazi do teritorijalnog preklapanja. Takav je slučaj kod parkova prirode koji su proglašeni u prethodnim godinama a na kojima istovremeno, na istoj teritoriji, nadležnosti imaju i upravljači zaštićenih područja i Uprava za šume i upravljači lovištima.

∙         Neophodno je usvajanje i implementacija Akcionog plana za spriječavanje bespravnih aktivnosti u oblasti šumarstva koji smo pripremili. U cilju pripreme akcionog plana za period 2022.-2023., Green Home je oformio radnu grupu koja je pripremila prijedlog akcionog plana koji će biti predat Vladi na usvajanje kao sastavni dio Strategije šumarstva koja je u pripremi. Akcioni plan sadrži aktivnosti koje su specifikovane u tri grupe. Prvu grupu aktivnosti čine preventivne mjere, čiji je cilj predupređivanje pojava koje spadaju u nelegalne aktivnosti. Drugu grupu aktivnosti čine monitoring i detekcija, sa ciljem aktivnog praćenja i otkrivanja nelegalnih aktivnosti, dok treću grupu aktivnosti čine represivne mjere, sa ciljem osiguravanja da počinioci nelegalnih aktivnosti budu procesuirani i kažnjeni na adekvatan način.

Zaključci su bili rezultat diskusije koja se vodila među predstavnicima nadležnih ministarstava, Uprave za šume i njenih područnih jedinica, agencija, civilnog sektora, kao i predstavnika lokalnih zajednica koji su prisustvovali konferenciji.

Konferencija je održana u okviru regionalnog projekta „Regionalna akcija za borbu protiv kriminala i korupcije u šumarstvu“ koji Green Home realizuje u saradnji sa organizacijama CNVP  i FEA a podržan je od strane Norveške Ambasade.

[ad_2]

Source link

Related Posts

Leave a Reply