Ranjive grupe koje su najviše izložene opasnosti treba informisati iobučiti kako bi pravilno rukovali i zaštitili se od POPs hemikalija

[ad_1]

U ponedeljak, 11. jula 2022. godine NVO Green Home je organizovala okrugli sto na temu:
„POPs hemikalije – globalni problem“. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Centra za ekotoksikološka
ispitivanja, Agencije za zaštitu životne sredine, Čistoće, Ekološke inspekcije, kao i NVO
sektor.

Na okruglom stolu se govorilo o POPs hemikalijama (dugotrajne zagađujuće supstance),
njihovom uticaju na zdravlje ljudi i životnu sredinu, sistemu kontrole zagađenja od POPs
hemikalija, kao i izazovima u ovoj sferi, sa posebnim osvrtom na grupe koje su najizloženije
ovoj opasnosti, kao što su poljoprivrednici, sakupljači sekundarnih sirovina, kao i služba
zaštite i spašavanja.

POPs hemikalije su najviše prisutne u pesticidima, električnom i elektronskom otpadu,
usporivačima gorenja, sintetičkoj gumi i dimu kada se iste zapale. Ove supstance se prenose
vjetrom i vodom, većina ovih materija stvorena na jednom mjestu može da utiče na ljude i
životnu sredinu daleko od njihovog mjesta nastanka. Opstaju u prirodi dugo vremena i
prenose se sa jedne vrste na drugu preko lanca ishrane. Sa tim u vezi, na okruglom stolu je
konstatovano da ovaj probem treba biti u fokusu u budućnosti, kao i da se ranjive grupe
koje su najviše izložene opasnosti trebaju informisati i obučiti kako bi pravilno rukovali i
zaštitili se od POPs-a.

Događaj se realizovao u okviru projekta „Upoznaj štetne hemikalije!“ koji je finansijski
podržan od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

[ad_2]

Source link

Related Posts