Potrebna veća podrška države u proizvodnji hrane

[ad_1]

Podgorica, 23. Novembar 2022. godine – I pored dobrih potencijala za proizvodnju
hrane potrebna su značajna finansijska ulaganja, edukacija i razvijanje svijesti
proizvođača i okretanje ka cirkularnoj ekonomiji zaključak je sa događaj pod nazivom
“Izazovi u lokalnom prehrambenom sistemu.”

Na ovom događaju, IPC Tehnopolis predstavio je svoju biotehnološku laboratoriju koja
pruža podršku mikro, malim i srednjim preduzećima, koja se bave proizvodnjom hrane i
individualnim poljoprivrednim proizvođačima (farmerima). Do sada je urađeno 730
analiza za 25 korisnika. Osim toga, Biolab Tehnopolis, posjeduje automatizovani dron za
poljoprivredu pomoću kojeg se na velikim površinama može pratiti napredak i kvalitet
usjeva poljoprivrednih kultura. Do sada je ovim dronom snimljena površina od 5 ha za
10 korisnika. Takođe, ova laboratorija posjeduje opremu za ispitivanje tehničke
ispravnosti mehanizacije koja se koristi za aplikaciju sredstava za zaštitu bilja.
Primjenom ove opreme troši se manje pesticida, smanjuje se utrošak novčanih sredstava
i smanjuje uticaj na životnu sredinu.

Opština Tuzi , u kojoj se oko 80% stanovništva bavi poljoprivrdom predstavila je
trenutnu situaciju kada je riječ o proizvodnji hrane i izazove sa kojima se suočava.
Istaknuta je potreba da se vrše različite vrste ispitivanja kako zemljišta tako i samih
proizvoda ali i kontrolisana upotreba različitih hemijskih sredstava.
Domaći proizvođači hrane streme ka većoj primjeni načela cirkularne ekonomije ali je
taj proces u začetku. Još uvijek postoje i zakonske prepreke kojima bi se regulisao rad
malih proizvođača hrane. Oslonjeni su uglavnom na sopstvene izvore finansiranja i
snalaženje kada je riječ o plasiranju proizvoda.

Poseban problem, iz ugla NVO Green Home, predstavlja pakovanje proizvoda. Dostupna
je uglavnom plastična ambalaža koja završava i na obradivom zemljištu i ulazi u naš
prehrambeni lanac. I oni proizvođači koji koriste drugu vrstu ambalaže, kao što je npr.
staklena, nisu trenutno u mogućnosti da vrše njen povrat. Istraživanje koje je u Crnoj
Gori rađeno 2019. godine pokazalo je da prodajni lanci odabir ambalaže vrše na osovu
sledećih kriterijuma: bezbijednosti proizvoda, cijene ambalaže i dostupnosti alternative,
koje kod nas nažalost nema. Zanimljivo je da kod nas kompanije ne vode evidenciju o
količinama i tipovima pakovanja koja koriste iako izdvajaju značajna finansijska
sredstva za to. Tako se na primjer, streč folija koristi u velikim količinama.
Veća proizvodnja hrane i njeno plasiranje na našem tržištu moguće je samo uz značajan
angažman društva kao cjeline i države koja mora da preuzme i značajne korake i
odgovornost kada je riječ o proizvodnji hrane ali i očuvanju životne sredine, zaključak je
sa ovog događaja.

Ovaj događaj je dio projekta EIT Food Start-up Awareness Event, koji su podržali EIT
Food CLC North East sp.z.o.o. a koji u Crnoj Gori realizuje NVO Green Home.
EIT Food je najveća i najdinamičnija svjetska zajednica za inovacije i hranu. Uz podršku
Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), tijela Evropske unije, ulažu u
projekte, organizacije i pojedince koji dijele ciljeve za zdrav i održiv sistem proizvodnje
hrane.

[ad_2]

Source link

Related Posts